Sollentuna kommun 10 december 2018

Lyckas med din rekrytering

En utbildning i Sollentuna kommuns rekryteringsprocess.

Att rekrytera nya medarbetare är en strategisk och avgörande fråga för verksamhetens fortsatta utveckling och framtid. Ett noggrant och systematiskt arbetssätt ger dig förutsättningar att lyckas med dina rekryteringar. En felrekrytering är mycket kostsam och i regel en smärtsam process för såväl den nyanställde som för kommunen.

Utbildningen syftar till att ge dig ökad kunskap om de olika stegen och metoderna i kommunens interna rekryteringsprocess och därmed hjälpa dig att lyckas i dina rekryteringar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska rekrytera nya medarbetare.

Efter utbildningen har du som deltagare

 • God kännedom om Sollentuna kommuns rekryteringsprocess
 • Ökad trygghet i hur du ska genomföra dina rekryteringar
 • Vetskap om var du hittar verktyg och mallar som stöd för dina rekryteringar

Praktiskt och anmälan

Den 20 november, kl. 09.00-12.00 i Turebergshuset plan 12 (Nytorpsrummet).
Välkommen att anmäla dig till den 20 november här.

Den 7 maj 2019, kl. 09.00-12.00 i Turebergshuset plan 12 (Nytorpsrummet).
Välkommen att anmäla dig till den 6 maj här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta HR-enheten: hr@sollentuna.se

Vi erbjuder också behovsanpassad utbildning i rekryteringsprocessen. För mer information kontakta Maria Hartman eller Pernilla Hemmingsson.

Om Gamla Riksarkivet

Mitt i centrala Stockholm, i en miljö som andas traditioner och historia ligger Gamla Riksarkivet. Gamla Riksarkivet är en unikt välbevarad institutionsbyggnad från slutet av 1800-­talet på Riddarholmen, en av Stockholms mest spännande platser. Från Gamla Riksarkivet har man en fantastisk vy över Stockholms många stoltheter: Regeringskvarteren med Rosenbad, Riksdagshuset, Gamla Stans gränder, Riddarhuset och Strömmen.

Stureplansgruppen ansvarar för verksamheten i Gamla Riksarkivet. Huset drivs som ett arrangemangspalats, mitt i Stockholms hjärta.

Här anordnas bröllop, företagsarrangemang, galamiddagar och nya spännande projekt såsom en mat- & filmfestival. Här finns möjlighet att ta del av mat och upplevelser från flera av Sveriges populäraste krogar såsom Griffins’ Steakhouse Extraordinaire, Supper, Ekstedt, Berns och Niklas.

Den vackra och tilltalande omgivningen tillsammans med byggnadens fantastiska lokaler och en 500 kvm stor innergård, gör detta till en svårslagen miljö för unika upplevelser och arrangemang.

Klicka här för mer information om Gamla Riksarkivet.

För bokning av Gamla Riksarkivet,vänligen kontakta SPG Event.

Ledighet för fackligt uppdrag

Facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Facklig förtroendeman har rätt till skälig ledighet för att fullgöra sitt fackliga uppdrag. Detta regleras i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Facklig förtroendeman är den arbetstagare som utsetts av sin lokala arbetstagarorganisation att företräda de anställda i fackliga frågor.

Till kretsen av fackliga förtroendemän hör bl a avdelnings-, sektionsordförande och andra styrelseledamöter, arbetsplatsombud, fackliga representanter i samrådsgrupp m m.

Facklig förtroendeman har rätt till ledighet för att delta i facklig utbildning som är nödvändig för det fackliga uppdraget. Om det fackliga uppdraget avser den egna arbetsplatsen kan bibehållna anställningsförmåner beviljas.

Ansökan

Vid deltagande i facklig utbildning eller fackligt uppdrag som ej avser den egna arbetsplatsen skall den anställde på blanketten ”Ledighetsansökan” ansöka om ledighet. Kallelse skall bifogas ansökan. Arbetsledaren/närmaste chef beviljar ledigheten och bedömer om lön kan utgå för uppdraget.

Facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

1 § Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

Lagen tillämpas på en facklig förtroendeman då organisationen har underrättat arbetsgivaren om det fackliga uppdraget. I förhållande till förtroendemannen bestämmer organisationen när lagen skall gälla för honom.

3 § En arbetsgivare får inte hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Om uppdraget avser en annan arbetsplats än förtroendemannens egen, är arbetsgivaren på den arbetsplatsen skyldig att låta förtroendemannen få tillträde och vara verksam i den omfattning som behövs för uppdraget. Verksamheten får dock inte medföra betydande hinder för arbetets behöriga gång.

Förtroendemannen skall ges tillfälle att disponera lokal eller annat utrymme på den egna arbetsplatsen som fordras för det fackliga uppdrag som utförs där.

4§ Facklig förtroendeman får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget har upphört skall arbetstagaren vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft fackligt uppdrag.

5 § Uppkommer fråga om ändring av facklig förtroendemans arbetsförhållanden eller anställningsvillkor, skall arbetsgivaren minst två veckor i förväg varsla den lokala arbetsorganisationen och underrätta förtroendemannen. Föreligger hinder härför, skall varsel och underrättelse i stället lämnas så snart det kan ske. Skyldighet att lämna varsel och underrättelse föreligger ej vid sådan ändring som utgör ett normalt led i förtroendemannens arbete och icke försämrar hans möjligheter att fullgöra det fackliga uppdraget.

Den lokala arbetstagarorganisationen och förtroendemannen har rätt till överläggning med arbetsgivaren om åtgärd som avses i första stycket. Sådan överläggning, skall påkallas senast en vecka efter det att varsel eller underrättelse lämnades. Har överläggning påkallats, får arbetsgivaren icke vidtaga den tilltänkta åtgärden förrän tillfälle till överläggning har lämnats.

6 § Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång. Ledighetens omfattning och förläggning bestämmes efter överläggning mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

7§ Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner.

Beror det på arbetsgivaren att den fackliga verksamhet som avser förtroendemannens egen arbetsplats förläggs till annan tid än förtroendemannens ordinarie arbetstid, skall ersättning utgå till förtroendemannen som om han hade utfört arbete för arbetsgivarens räkning. Även uppkomna merkostnader skall ersättas, om de beror på arbetsgivaren.Om anställningsförmån enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall med sådan tid likställas tid som avses i första och andra styckena.

Fortsatta problem med IT-arbetsplatsen

Som vi har skrivit tidigare är det många som upplever problem med sin IT arbetsplats. Det gäller både Windows 7 och Windows 10. Vi arbetar intensivt tillsammans med Tieto för att förbättra situationen. Vårt mål är att lösa detta så fort som möjligt. Här kommer mer detaljerad information om det pågående arbetet.

För att göra så att datorerna ska hålla sin uppkoppling bättre och därför inte tappa IT-arbetsplatsen sker arbete inom flera områden. Det gäller bland annat:

 1. Kalibrering av det trådlösa nätet (Wifi).
 2. Dockningsstationerna ska uppdateras med ny mjukvara från HP.
 3. Datorerna ska få nya drivrutiner.
 4. Fortsatt felsökning rörande varför vissa personer inte kan logga in i sin VDI alls under flera dagar pågår. När grundorsaken är hittad tas en lösning fram.

Utrullningen av IT-arbetsplatsen i Windows 10 till fler användare har stoppats då Tieto fokuserar på att felsöka och lösa de inrapporterade problemen relaterade till Windows 10. Det gäller att användarna tappar IT-arbetsplatsen och får logga in igen, frysningar och dåligt ljud. Dessa problem är relaterade till punkt 1-3 ovan.

Utöver detta ser vi i Windows 10 att:

 1. Användare får felmeddelande om för lite disk eller för lite minne. Arbete pågår med detta.

Uppdateringar kommer inom kort att skickas till både lokal dator och IT arbetsplatsen (VDI) för att det ska fungera bättre. Dessutom pågår en fortsatt felsökning och lösning av övriga problem parallellt.

OBS! Det är som alltid mycket viktigt att ni felanmäler till IT supporten när ni har något problem. Det är för att vi så fort som möjligt ska kunna hitta fel och åtgärda dessa samt förstå omfattningen av problemen. IT supporten nås via telefon 21940, eller maila it-support@sollentuna.se.

Med förhoppning om en mycket bättre fungerande IT-arbetsplats inom en snar framtid.

Hälsningar IT enheten.

Anmäl dig till hälsodagen den 21 november

Du har väl inte glömt att anmäla dig till personalavdelningens hälsodag den 21 november? 

Dagen börjar med en lättare lunch kl. 12.30 och avslutas kl. 16.00.
Plats: Sollentunasalen på plan 13

Agenda för dagen

 • Inledning
 • Föreläsning Avonova hälsa – Fokus på återhämtning
  Manne Godhe, Hälsopedagog och Idrottsvetare
 • Fika (Kaffe/Te, frukt) & Gym plan -1 (gruppen delas)
 • Mindfulness föreläsning
  Lena Mangell, Leg.psykolog och Mindfulnessinstruktör

Besök på Gymmet

Vid pausen kommer deltagarna att delas upp i två grupper, där den ena gruppen fikar och den andra gruppen får besöka Gymmet på plan -1. Personal från Internservice kommer finnas på plats i gymmet för att visa deltagarna runt.

Anmälan

Jag vill anmäla mig till hälsodagen den 21 nov!
Sista dag för anmälan är den 13 november.

Synpunkter i Serviceportalen.

Ny hantering av e-tjänstekort

Nuvarande e-tjänstekort (fysiskt och elektroniskt ID-kort) kommer att fasas ut. Hanteringen av våra kort kommer att skötas av företaget Svensk e-identitet.

Nyregistrering av e-tjänstekort kommer nu enbart att lämnas ut till personal (viss personal på Kontaktcenter, VOK och SOK) som har behov av dessa kort för att logga in i sina verksamhetssystem. Övriga ansökningar kommer att avslås. De nyanställda som inte behöver något e-tjänstekort i tjänsten kommer få ett vanligt passerkort i kombination med en flexkod.

Alla registrerade e-tjänstekort som idag är aktiva kommer fortsättningsvis att fungera och de korten kan användas som vanligt. Korten kommer inte att förnyas för de personer som inte har behov av dessa i tjänsten när giltighetstiden löper ut. När giltighetstiden är slut eller om personen slutar ska kortet lämnas in till kommunens korthandläggare (Emma Cuevas på Internserviceenheten, som tar över rollen efter Håkan Kedling).

Ett nytt passerkortssystem är på ingång under hösten 2018 och man ser även över om dessa kan användas för inloggning i flexsystemet.

Bakgrund

Under våren 2018 har it-enheten och internserviceenheten gjort en översyn av hanteringen av kommunens nuvarande e-tjänstekort (fysiska och elektroniska id-kort) och organisation. Anledningen till det är av två skäl; (1) kommunens RA (ansvarige korthandläggare) Håkan Kedling ska gå i pension och (2) under hösten 2018 startar övergången från SITHS-kort till de nya e-tjänstekorten (EFOS) som även enbart är elektroniskt. Efos står för E-identitet för offentliga sektor.

Det är även beslutat att hanteringen av våra kort kommer att skötas av företaget Svensk e-identitet.

Beställa på Serviceportalen

OBS! Serviceportalen fungerar bäst om den öppnas i webbläsaren Chrome. 

Välkommen till nya Serviceportalen!

Serviceportalen är en väg in för dig som vill beställa en intern tjänst eller vara. Portalen gör det lättare för dig att följa statusen på samt kommunicera med utföraren om din beställning.

På Serviceportalen kan du just nu beställa interna tjänster och varor så som;

 • telefoni (abonnemang, mobiltelefon, konferenstelefon, surfplatta m.m.) och
 • flera olika interna tjänster så som vaktmästeritjänst, kontorsmaterial (kuvert, möbler, artiklar från Staples), kopiering/utskrift med mera.

Här kan du även boka resa och boende, beställa ProofX-konto och anmälningslänk. Serviceportalen fungerar bäst om den öppnas i webbläsaren Chrome. Inom kort kommer även artiklar som härrör din it-arbetsplats gå att beställa här.

Beställarguide

Guide för dig som ska beställa första gången:

 1. Välj Beställa
 2. Välj kategori till vänster och klicka på en artikel.
 3. Klicka på ”Lägg till varukorg”.
 4. När du handlat färdigt, klicka på ”Varukorg”.
 5. Klicka på knappen ”Checka ut”.
 6. Välj till VEM artiklarna ska beställas.
 7. Kontrollera att du har valt rätt chef som godkännare.
 8. Skriv in fakturareferens.
 9. Klicka på ”Checka ut”.

Vill du veta mer och har frågor, se Användarmanual Serviceportalen.

Liten delegeringsguide

Under min profil på Serviceportalen har du som chef med attesträtt av artiklar möjlighet att delegera ansvaret till andra personer.

 1. Gå till Profil.
 2. Välj Ny vid Mina Delegeringar
 3. Välj den person du vill delegera till under ”Delegera till”.
 4. Välj period för delegering under ”startar” och ”slutar”.
 5. Välj Spara
 6. För att lägga till en till delegering måste du gå tillbaka till Min profil och göra om ovanstående steg.

Version 1.0

Serviceportalen är under utveckling och kommer både byggas ut med fler tjänster samt förbättras kontinuerligt. Vi tar gärna emot dina synpunkter via aktuellt formulär ”Kontaktformulär” under Beställa – Kategorier – Kontakt/Synpunkter i Serviceportalen.

Nya ramavtal för hantverkstjänster

Sollentuna kommun har tecknat avtal för hantverkstjänster inom områdena måleriarbeten, golvläggning, ventilationsarbeten och takunderhåll.

Måleriarbeten

Ramavtalet omfattar måleriarbeten vid planerat underhåll, renoveringar samt ombyggnader av kommunens verksamhetslokaler, som till exempel skolor, förskolor, idrottsanläggningar och vårdboenden. Måleriarbeten kan ske både invändigt och utvändigt.

Avtal har tecknats med följande leverantörer i rangordning. Beställning ska i första hand alltid göras till den leverantör som är rangordnad som nummer 1.

1. Sandå Sverige AB
2. Rosén Olsson AB

Golvläggning

Ramavtalet omfattar:

 • läggning av linoleummattor, plastmattor, våtrumsmattor, parkettgolv, fogfria golv
 • slipning och lackering av parkettgolv
 • rivning av gamla underlag samt finspackel
 • läggning av kakel och klinker (plattsättning)

Avtal har tecknats med följande leverantörer i rangordning. Beställning ska i första hand alltid göras till den leverantör som är rangordnad som nummer 1.

 1. LD Golv & Platt AB
  2. Ekens Golv AB

Ventilationsarbeten

Ramavtalet omfattar ventilationsarbeten inom följande områden:

·       Planerat underhåll

·       Nyinstallation

·       Ombyggnad

Avtal har tecknats med följande leverantörer i rangordning. Beställning ska i första hand alltid göras till den leverantör som är rangordnad som nummer 1.

1. HH:s Ventilation AB
2. e3k Installation AB

Takunderhåll

Ramavtalet gäller för planerat och avhjälpande underhåll av tak, is- och snöröjning av tak samt viss tillsyn. Avtal har tecknats med Montera Plåt & Bygg AB.

För priser och ytterligare information om avtalen, se ramavtalskatalogen på Solsidan.